Reklamační řád


1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávající společností Náhradní díly ADDOS, s.r.o. IČO: 26831139, (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) při uplatňování odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a/nebo služeb (dále jen „Reklamace“) a nárok Kupujícího z vad zboží a/nebo služeb.

2. Rozsah poskytovaných záruk

2.1. Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání Kupujícímu (zákonná odpovědnost za vady zboží).

2.2. Mimo výše uvedenou zákonnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu též záruku za jakost zboží, tj. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že si

zboží zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost k obvyklému účelu, a to po dobu 12 měsíců, s výjimkou opravených i repasovaných dílů, u kterých doba záruky za jakost činí 6 měsíců (dále jen „Záruční lhůta“).

2.3. Záruční lhůta záruky za jakost zboží začíná běžet dnem převzetí dodaného zboží Kupujícím.

2.4. Záruku za jakost zboží nelze uplatnit na

- zjevné vady, které Kupující neuplatnil ve lhůtě  dle bodu 3.1. tohoto Reklamačního řádu;

- přirozené opotřebení zboží, tj. opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním;

- vady způsobené nevhodným skladováním zboží nebo nevhodnou manipulací s ním na straně Kupujícího nebo jím pověřené osoby;

- vady i poškození způsobená nesprávným zacházením se zbožím, neodbornou montáží, jeho nesprávným používáním (např. nadměrné zatěžování, používání v rozporu s návodem i uživatelskou příručkou), neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem na straně Kupujícího nebo jím pověřené osoby;

- poškození zboží živly (voda, oheň, úder blesku aj.).

3. Uplatnění Reklamace

3.1. Lhůta pro uplatnění Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží ihned po jeho obdržení, tj. bez zbytečného prodlení, zkontrolovat.

a) Zjevné vady je povinen Kupující reklamovat bezprostředně po obdržení zboží a provedení jeho kontroly. Pokud tak neučiní, má Prodejce za to, že zboží bylo v době dodání Kupujícímu bez zjevných vad.

b) Skryté vady a vady na jakosti které se projeví v průběhu Záruční lhůty, je Kupující povinen u Prodávajícího reklamovat nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy byla skrytá vada nebo vada na jakosti zjištěna, nejpozději však do konce běhu Záruční lhůty.

3.2. Způsob uplatnění Reklamace

Kupující může uplatnit reklamaci pouze osobně na pobočce Prodávajícího. Kupující při podávání reklamace předloží:

- vyplněný reklamační protokol Prodávajícího s podrobným popisem vady zboží

- doklad o prodeji zboží (faktura, dodací list, prodejka za hotové aj.),

- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím.

V některých případech může Prodávající pro posouzení reklamace vyžadovat od Kupujícího i doklad o odborné montáži (fakturu nebo zakázkový list koncového zákazníka s uvedením identifikačních údajů vozidla a vykonaných prací). Reklamační protokol si může Kupující vyžádat na provozovně Prodávajícího a vyplnit jej při předání reklamace na provozovně. Originál reklamačního protokolu s potvrzením převzetí osobou zastupující Prodávajícího dostane Kupující, Prodávající si ponechá kopii reklamačního protokolu.

4. Vyřízení Reklamace

O způsobu řešení reklamace rozhodne Prodávající do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace, a to na základě odborného posouzení pověřenou osobou Prodejce. V případě, že reklamaci nelze posoudit jinak, než provedením posouzení vady zboží dodavatelem i výrobcem, který zboží Prodejci dodal, bude reklamace vyřízena teprve na základě  tohoto odborného vyjádření dodavatele zboží, a to do 5 dnů od obdržení takového vyjádření.

5. Ostatní ujednání

Uplatnění Reklamace neopravňuje Kupujícího ke změně jeho platebních povinností. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 2. 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Náhradní díly ADDOS, s.r.o.

Oborného 300/24, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO:  26831139

DIČ:  CZ26831139

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  oddíl C, vložka 27885