Všeobecné obchodní podmínky


1. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávající společností Náhradní díly ADDOS, s.r.o., IČO: 26831139, (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) při prodeji zboží ze sortimentu Prodávajícího, kterým se rozumí zejména náhradní díly, příslušenství a doplňky pro nákladní i osobní automobily, jakož i další související výrobky jako jsou např. autokosmetika, maziva, oleje, čisticí prostředky aj. (dále jen souhrnně „Zboží“)

2. Tyto VOP jsou závazné pro všechny zákazníky Prodávajícího, tj. pro fyzické i právnické osoby, které projeví vůli ke koupi Zboží od Prodávajícího.

3. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3) Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Objednání Zboží

1. Objednávku Zboží může Kupující učinit osobně, telefonicky, faxem, písemně nebo e-mailem
a adresovat ji pobočce Prodávajícího. Kontaktní informace na provozovnu jsou zveřejněny na stránkách www.addos.cz.

2. Kupující je povinen v rámci objednávky uvést tyto údaje:

a. svoji identifikaci - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu);

b. objednávané Zboží a popřípadě také jeho popis;

c. množství objednávaného Zboží;

d. adresu místa dodání Zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že Zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);

e. jméno, příjmení a podpis osoby (neplatí pro e-mailové objednávky) oprávněné za Kupujícího jednat.

V případě, že objednávka není výsledkem přímé osobní nebo telefonické komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím, je Prodávající povinen po doručení objednávku zkontrolovat, zejména pak přesnou identifikaci Kupujícího, poptávaného Zboží a dostupnost poptávaného Zboží. Pokud není identifikace Kupujícího nebo Zboží jednoznačná, pokud Zboží není skladem nebo není k dispozici v požadovaném množství, je Prodávající povinen Kupujícího kontaktovat a objednávku společně s ním upřesnit tak, aby byla zcela jednoznačná, v případě nedostatečného množství Zboží skladem s Kupujícím sjednat termín dodání Zboží.

V případě, že objednávka obsahuje speciální, nízkoobrátkové či jinak neobvyklé Zboží, které Prodávající běžně neobchoduje nebo nedrží běžně skladem (dále jen „Zvláštní Zboží“), je povinností Prodávajícího na tuto skutečnost Kupujícího upozornit. Kupující, aby jeho objednávka byla Prodávajícím přijata, musí na základě cenové nabídky, návrhu termínu dodání a informace, že se jedná o objednávku na dodání Zvláštního Zboží, objednávku závazně písemně potvrdit. Zvláštní Zboží je totiž Kupující povinen po jeho závazném objednání odebrat a po jeho dodání ho již nemůže vrátit zpět Prodávajícímu.

f. uzavření kupní smlouvy

Objednávka vyhotovená a doručená Prodávajícímu, příp. závazně písemně potvrzená, dle předchozí části VOP je návrhem kupní smlouvy. K uzavření samotné kupní smlouvy                 dochází:

a. podpisem kupní smlouvy na jedné listině;

b. při přímé osobní nebo telefonické komunikaci učiněním ústní objednávky Kupujícím a ústním odsouhlasením objednávky Prodávajícím;

c. učiněním písemné objednávky (tj. faxem, písemně nebo e-mailem) Kupujícím a písemným či ústním odsouhlasením objednávky Prodávajícím;

d. jiným jednáním Kupujícího a Prodávajícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít kupní smlouvu.

3. Místo a termín dodání

1. Místo dodání

Informace o požadovaném místě dodání Zboží je nezbytnou náležitostí objednávky Kupujícího. Místem dodání může být:

a. pro osobní odběr Zboží na provozovně Prodávajícího, a to dle dohody;

b. sídlo či jakákoliv jiná provozovna Kupujícího; nedohodnou-li se Prodívající a Kupující jinak, je místem plnění

c. jiné místo, avšak pouze na základě písemného (tj. faxem, písemně nebo e-mailem) požadavku Kupujícího.

Přepravní náklady spojené s dodáním Zboží na místo dodání dle písm. b) a c) hradí Kupující, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

2. Termín dodání

Termín dodání Zboží se domlouvá mezi Prodávajícím a Kupujícím individuálně při odsouhlasení objednávky a závisí na dostupnosti Zboží:

a. Zboží, které je skladem na provozovně / pobočce Prodávajícího, lze při osobním odběru odebrat zpravidla ihned, a to v pracovní době Prodávajícího, tj. v pondělí až pátek od 6:30 do 15:30, v sobotu od 8:00 do 12:00.

b. Do druhého pracovního dne ode dne uzavření kupní smlouvy lze k osobnímu odběru doručit Zboží, které není skladem na provozovně Prodávajícího.

c. Standardně do druhého pracovního dne ode dne uzavření kupní smlouvy je dodáváno Zboží, které je skladem a místo dodání bylo mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno v sídle či jakékoliv jiné provozovně Kupujícího.

d. U Zboží, které není skladem, může být termín dodání sjednán dohodou.

4. Kupní cena

a. Kupní cena Zboží se sjednává dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím při odsouhlasení objednávky. Výše kupní ceny je uvedena na dodacích listech i fakturách Prodávajícího, a to po poskytnutí případných slev na základě dosaženého obratu, akčních slev apod.

b. Přepravní náklady spojené s dodáním Zboží na místo dodání jsou účtovány jako zvláštní samostatná položka kupní ceny, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

5. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

a. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti.

b. Je-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena rámcová kupní smlouva, je kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné rámcové kupní smlouvě.

6. Vrácení zboží

Prodávající umožňuje Kupujícímu vrátit některé chybně zakoupené či nevyhovující Zboží zpět Prodávajícímu, a to v následujících případech a za dále uvedených podmínek:

a. Běžné Zboží

Kupující může vrátit Prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené běžné Zboží, tj. Zboží, které není označeno Prodávajícím jako Zboží na objednávku, ve lhůtě:

1. do 15 kalendářních dní ode dne dodání Zboží Kupujícímu, vrátí Prodávající Kupujícímu 100% kupní ceny takto vráceného zboží;

2. později než v 15. den, ne však později než 30. den ode dne dodání Zboží Kupujícímu, vrátí Prodávající Kupujícímu 90% kupní ceny takto vráceného zboží;

3. později než v 30. den, ne však později než 45. den ode dne dodání Zboží Kupujícímu, vrátí Prodávající Kupujícímu 75% kupní ceny takto vráceného zboží;

4. později než v 45. den, ne však později než 60. den ode dne dodání Zboží Kupujícímu, vrátí Prodávající Kupujícímu 50% kupní ceny takto vráceného zboží;

5. po uplynutí 60ti denní lhůty ode dne dodání Zboží Kupujícímu není Prodávající povinen přijmout od Kupujícího Zboží zpět. I při zachování některé z výše uvedených lhůt není                   Prodávající povinen přijmout zpět Zboží, které by bylo použité, nekompletní či poškozené.

b. Zvláštní Zboží

Prodávající nepřijímá zpět Zboží, které je Prodávajícím označeno jako Zvláštní a Kupující byl na tuto skutečnost upozorněn při objednání Zboží, jakož i na dodacích dokumentech.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit.Náhradní díly ADDOS, s.r.o.

Oborného 300/24, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO:  26831139

DIČ:  CZ26831139

vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  oddíl C, vložka 27885